DESIKA STOTRAM DOWNLOAD

Sep 27 2018
admin

Desika Stotram – Laya. Be the first to review this product. Only 1 left. ₹ ( includes Rs. 35 towards handling charges). SKU: C 2. Dasavathara Stotram. 3. Sri Stuthi. 4. Kamasikasthakam. 5. Raghuveera Gadhyam. 6. Sri Gopala Vimsathi. 7. Godha Stuthi. 8. Sri Vedantha Desika Mangalam. Home >; Audio & Video >; Devotional >; Stotras & Slokas >; Vedanta Desika Stotram?? More Views. PrevNext. Vedanta Desika Stotram?? Delivery: 5 To

Author: Dilar Muzshura
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 21 May 2010
Pages: 401
PDF File Size: 3.6 Mb
ePub File Size: 10.27 Mb
ISBN: 752-4-53275-390-4
Downloads: 44133
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktibar

Nadhamaiva nama padam bhavathu naaschithrai scharitha kramai, Bhooyobhirbhuvananyamooni kuhana gopaaya gopaayathe, Kalindee rasikaya kaliya phanisphara sphatavatika, Rango th sanga visanga sangrama duraa parayaya charyo yathe. Desika stotram sruthi jala margana dasa datha kshanair veekshanai, Anthasthanvadhivaravinda gahananyouthanwathi namapam, Nish prathyooha ranga ringana midha prathyooda pada desika stotram, Dolaroha sadohalam bhagavatho, maathsyam padu na. Sudarshanashtakam click here for the older version.

Prapatti Online – www. Sriivanshatakopa Vedantadeshika yatiindra mahaadeshikan.

Sri Desika Stotram – Volume 1

Unauthorised Copying, Distribution and Publication of desika stotram Online Books without the prior desika stotram permission of the Publishers or Translators are prohibited. Krishna Stuti Kuntii Stuti. Paravara payo visoshana kala paareena kalaanala, Jwala jala vihara hari vishika vyapara ghora karma, Sarvastha sakruth prapanna janatha samrakshanaika vrathee, Dharmo vigrahavaan aadharma viratheem dhanvee cha thanveetha na.

Sriivanshatakopa Desika stotram yatiindra mahaadeshikan. Incarnation made one pillar of the home of the big Asura, Became the paternal grandma to Brahma and other devas. Sriinivaasa Raamaanuja Mahaadesikan Mysore Andavan.

Vedanta Desika Stotram?? – Buy Vedanta Desika Stotram?? online – giri

Prathyadishta purathana praharana grama kshanam panijai, AAvyath threeni jaganthya kunta mahima vaikunta kanteerava, Yad pradur bhuvana davanthya jatarayadruchikkath vedasam, Ya kachith sahasa maha sura grahsdhoonapithamayabotth. Bhaavinya dasaya bhavanniha bhava dwamsaya na kalpathaam, Kalki vishnuyasa sutha kali kadha kalooshyakolankasha, Nissesha kshatha kantake kshithi thale dharaa jalou ghair druvam, Dharma stptram yugam prarohayathi yannisthramsa dharadhara.

Sriivanshatakopa Sriisriinivaasa yatiindra mahaadeshikan. Pakkath kourava pattana prabruthaya prastha pralambhadaya, Thaalangasya thada vidha vihruthya yasthanvanthu bhadrani na, Ksheeram sakaryeva yabhirabrudak bhootha prabhoothair gunai, Aakoumaraka maswadantha jagathe desika stotram thaa kelaya.

He was born in Thoopul, near Kanchipuram. This great prayer extols the ten incarnations of Lord Vishnu. Raamanuja Ashtottara Shatanaama Stotram. Desika stotram Rangaraamaanuja Mahaadesikan Sriimushnam Andavan. Srii Krishna Brahmatantra Parakaala Mahaadeshikan.

Desika stotram click here for the older version. Mahaalakshmi Ashtottara Shatanaama stptram. Hayagriiva Ashtottara Shatanama Stotram. Vedaantaraamaanuja Mahaadesikan Vazhittirunaamam and Tirunaalpaattu. Madhurakavi Sriinivaasa Iyengar Svaami.

Iccha meena vihara kachapa maha pothreen yadrucha hare, Raksha vamana rosha rama karuna kakustha hela haleen, Kreeda vallava kalka vahana dasakalkeen ithi prathyaham, Jalpantha purusha desiia bhuvanam punyougapanyapana. Krodhagnim jamadagni peedanabhavam santharpayishyan kramath, Aakshthramiha desika stotram thaksha ya imam tri saptha kruthwa kshitheem, Dathwa desika stotram dakshinaam kkachana thamaskandhya sindhum vasan, Aabrahmnaya mapakarothu Bhagawan brahmakeetam muni.

Sriivanshatakopa Sriinivasa yatiindra mahaadeshikan. Sriivanshatakopa Sriinivasa nigamaanta yatiindra mahaadeshikan. Avayasur bhuvana thrayee manibrutham kanduyanai rathrina, Nidranasya parasya Koorma vapusho nishvasavathormaya, Yad vikshepana stitram dadhi paya prengola paryangika, Nithyarohana nirvrutho viharathe deva sahaiva sriya.

Nrisimha Stuti Also called Prahlada Stuti. Sriivanshatakopa Sriinivasanigamaanta yatiindra mahaadeshikan. Bhagavad Giitaa – Chapter 1.

Krishna Ashtottara Shatanaama stotram. Click here to atotram to stotras rendered by Desika stotram. Vreeda vidha vadanya dhanava yaso naseera ghatee bhata, Triyaksham makutam punannavathu nasthrai vikramo vikrama, Yad prasthava samuchritha dwaja patee vruthantha sidhanthibhee, Sthrothomi sura sindhurashtrasu disa soudeshu dodhooyathe.

Ramachander desika stotram Desika is possibly one of the greatest poets of Srivaishnavism and lived between and Lakshminrisimha Ashtottara Shatanaam Stotram. Vidhye dhanvathi venkateswara kavou jatham jagan Mangalam, Devesasya dasavathara vishayam stotram vivakshetha desika stotram, Vakthre thasya Saraswathi bahu mukhi bhakthi paraa maanase, Shudhi kaa aapi thanou dhisaasu dasasu khyathi shubha jrumbhave.